รับจดทะเบียนบริษัท

รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ การประกอบธุรกิจ การค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง หรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จนำมาซึ่งผล ประโยชน์และกำไรสูงสุด รูปแบบองค์กรธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1 เป็นนิติบุคคล (จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย) 1.ห้างหุ้นส่วน […]

ถ่ายภาพบก ใต้น้ำ ฟ้า

รวมบริการจากทีมงานมืออาชีพ บริการถ่ายถ่ายทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ถ่ายภาพทั่วไป (Photography) งานแต่งงาน งานรับปริญญา งานแสดงสินค้า ถ่ายภาพสินค้า ถ่ายภาพส่วนบุคคล หรือตามต้องการ ถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) สำรวจพื้นที่ ถ่ายมุมสูงของโครงการ ถ่ายทำภาพยนตร์ ถ่ายภาพใต้น้ำ น้ำจืดและน้ำทะเล ภาพแฟชั่นใต้น้ำ ภาพสัตว์น้ำใต้ทะเล สำรวจโครงสร้างใต้น้ำ